Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub/ kanalizacyjnej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity Dz.U. z 2006r.Nr.123 poz.858 z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane(Dz.U. z 2013r.poz.1409 z póź. zm.

Obowiązki stron

PWIK Sp. z o.o. jest zobowiązane :

Zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zatwierdzony przez Radę Miasta.

1.INWESTOR – składa w PWiK wniosek o wydanie warunków technicznych/druk do pobrania/ załączając :

 • 1 egz. kopi aktualnej mapy sytuacyjnej do celów projektowych z naniesioną lokalizacją budynku przewidzianego do podłączenia
 • w przypadku braku budynku na mapie należy dodatkowo załączyć plan zagospodarowania działki

W przypadku braku kopi mapy sytuacyjnej należy ją uzyskać u uprawnionego geodety.

2.INWESTOR – odbiera z PWiK opracowane warunki techniczne podłączenia się do sieci wod.-kan.

Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. można odebrać osobiście w Dziale Technicznym lub na życzenie klienta zostaną odesłane pocztą.

3.INWESTOR - wybiera projektanta posiadającego właściwe uprawnienia do projektowania, który opracowuje dokumentację na podłączenie.

4.PROJEKTANT/INWESTOR – składa w min.3 egz. opracowaną dokumentację celem uzgodnienia.

Projekty należy złożyć w sekretariacie Spółki wraz z wnioskiem o uzgodnienie.

Niezbędne dokumenty, które powinny być załączone do dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia :

 • warunki techniczne wydane przez PWiK,
 • oryginał mapy i protokółu z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie,
 • zgoda zarządcy drogi na ułożenie podłączenia w pasie drogowym,
 • dokumenty formalno-prawne wynikające z warunków technicznych PWiK oraz innych uzgodnień,
 • kserokopię uprawnień projektanta,
 • kserokopię zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,
 • w przypadku wykonywania podłączenia przez obcą działkę należy załączyć pisemną zgodę właściciela działki.

Wiarygodność podpisu zgody należy poświadczyć przez Kancelarię Notarialną.

5.PROJEKTANT/INWESTOR - odbiera z PWiK uzgodnioną dokumentację

Po odbiór projektów należy zgłosić się do Działu Technicznego.

6.INWESTOROWI – na podstawie obowiązującego prawa budowlanego przysługuje możliwość wyboru procedury budowy przyłączy:

 • na podstawie zgłoszenia(art.30 ust.1 pkt 1a)
 • bez zgłoszenia(art.29a)

7.Inwestor zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia wykonanie podłączenia lub może zlecić PWiK.

8.WYKONAWCA zgłasza w sekretariacie siedziby naszej Spółki :

 • zgłoszenie dokonywania podłączenia min. 3 dni z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót,
 • zgłoszenie robót przed zasypaniem oraz próby szczelności,

9.PWiK dokonuje odbioru technicznego końcowego przy udziale wykonawcy i inwestora

 • do odbioru końcowego należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez geodetę i 1 egz. projektu podłączenia,

10.INWESTOR – po odbiorze podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub/ odprowadzanie ścieków

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.