Zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Umowa może być zawarta z osobą która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości – budynku do którego ma być dostarczana woda lub odprowadzone ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Ustawa z dnia 7 czerwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.Nr.123 poz. 858 z póź.zm.)

Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy pisemnej zgodnie z obowiązującą ustawą jest nielegalny i podlega karze grzywny.

Jeżeli kupili lub sprzedali Państwo nieruchomość która jest przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy bezzwłocznie przepisać umowę na korzystanie na nowego właściciela nieruchomości.

W tym celu nowy właściciel nieruchomości winien wystąpić do PWiK z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub/ odprowadzanie ścieków(wniosek do pobrania na stronie internetowej) oraz dostarczyć niżej wymienione dokumenty :

Zmiana odbiorcy

Do zmiany odbiorcy niezbędne są następujące dokumenty :

1.Akt notarialny lub postanowienie sądu.

2.Dowód osobisty.

3.Informacja o stanie wodomierza, od którego ma być nowy odbiorca(protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą).

4.Pisemne oświadczenie dotychczasowego Odbiorcy usług o rozwiązanie umowy z PWiK.

5.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nowego Odbiorcy(druk do pobrania)

6.Akt zgonu – w przypadku śmierci odbiorcy

7.Jeżeli odbiorca nie posiada prawa własności do posesji umowa może być zawarta na podstawie złożenia przez odbiorcę stosownego oświadczenia.

Nowy odbiorca

Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są dokumenty:

1.Akt notarialny lub postanowienie sądu.

2.Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków(druk do pobrania)

3.Dowód osobisty

 Dodatkowo

dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

► zaświadczenie o nadaniu nr. REGON

► decyzja o nadaniu nr. NIP

► zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

► ewentualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli te osoby nie są wymienione we właściwym rejestrze

 dla instytucji-zakładów pracy

► dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości (akt notarialny, umowa najmu zawierająca zapis obowiązku zawarcia przez najemcę umów na media)

► dokumenty rejestrowe – KRS, NIP, REGON

►pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę.

 dla Wspólnoty Mieszkaniowej

► zaświadczenie o nadaniu nr. REGON

►decyzja o nadaniu NIP

►uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty wraz z listą glosujących.

► pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub/odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu zarządzania budynkiem, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub/ odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty.

►aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowa spółki(w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr. NIP, REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarządcę Wspólnoty.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.