Reklamacje

  • Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez PWiK.
  • Reklamacje, w formie wyłącznie pisemne można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym .
  • Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze.
  • Reklamacje w zakresie wskazań wodomierza i rozliczeń za wodę i ścieki można składać w  terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.
  • Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
  • W przypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca w ciągu14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
  • Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu pisma.

Zgłaszanie reklamacji

Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu realizacji przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

REKLAMACJA winna być wniesiona w formie pisemnej. Przedsiębiorstwo odpowiedzi udziela w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub informuje telefonicznie w przypadku jej uwzględnienia.

Reklamacja wskazań wodomierza

W przypadku gdy odbiorca ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku – zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza tj. sprawdzenia przez Obwodowy Urząd Miar.

Wodomierz jest demontowany z przyłącza wodociągowego(wymieniany na inny) przez monterów PWiK, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych sprawdzane są rzeczywisty pomiar wodomierza.

Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia. Świadectwo z ekspertyzy zostaje przesłane do PWiK.

W przypadku gdy badania metrologiczne:

  • potwierdzają rzetelności wskazań wodomierza i ważność cechy legalizacyjnej to koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca(wnioskujący), a wniosek reklamacyjny zostaje oddalony,
  • potwierdzą nierzetelność wskazań wodomierza to koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa przedsiębiorstwo i dokonuje prawidłowego rozliczenia okresu reklamowanego.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.