Bezumowne korzystanie z usług wodociągowych i /lub/ kanalizacyjnych

W sytuacji bezumownego poboru wody i/lub/ odprowadzania ścieków należy bezzwłocznie zgłosić się do działu biura obsługi klienta w celu zawarcia umowy na korzystanie.

W przypadku braku umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub/odprowadzanie ścieków w celu dopełnienia formalności należy przedstawić następujące dokumenty :

  • dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości
  • dowód osobisty
  • w przypadku braku prawa własności należy złożyć stosowne oświadczenie

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada przepisy karne i kary pieniężne :

  • kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000zł.
  • kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10000zł.

Procedura wstrzymania dostawy wody w związku z zadłużeniem

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe,następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art.8 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(tekst jednolity:Dz.U.2006r.nr.123, poz.858 z póź. zm.)

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- zdrój uliczny na rogu ul. Sienkiewicza i Wyszyńskiego w Garwolinie.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Spółka zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza lub Wójta oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi, zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i /lub/ odprowadzanie ścieków.

 

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.