Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki.

Data publikacji strony internetowej:2016-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

- pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, doc, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0

- niektóre linki są nieprawidłowo opisane

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem i osobą kontaktową do spraw dostępności w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie jest: prezes zarządu Jacek Bronisz, 25 68 43 210, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji znajduje się przy ul. Polnej 77, 08-400 Garwolin.
 2. Do parterowego budynku biura prowadzi jedno wejście. Obiekt posiada bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Wejście do biura PWiK nie posiada podjazdu dla wózków.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta który dotrze pod wskazany adres.
 6. Nie ma parkingu wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada obiekty technologiczne na terenie Garwolina i Rudy Talubskiej:

 1. Kotłownia Rejonowa przy ul. Romanówka 21,
 2. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 121,
 3. Pompownia wody przy ul. Polnej 77,
 4. Stacja Uzdatniania Wody w Rudzie Talubskiej,

Obiekty te nie są dostępne dla osób niezatrudnionych w Spółce.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.