Co zrobić żeby rozwiązać umowę z PWiK Sp. zo.o.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być rozwiązana na pisemny wniosek osoby będącej stroną w umowie.

Krok 1 - złożenie wniosku

Odbiorca usług występuje do PWiK z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy.

Wniosek o rozwiązanie umowy powinien zawierać :

  • dane odbiorcy usług ze wskazaniem aktualnego adresu dostarczania korespondencji,
  • dane nieruchomości, której dotyczy wniosek (adres nieruchomości, numer umowy, stan wodomierza,
  • powód rozwiązania umowy,
  • w przypadku sprzedaży nieruchomości nowemu użytkownikowi- wskazanie danych kontaktowych

W załączeniu do wniosku należy przedłożyć protokół zdawczo-odbiorczy zawierający stan wodomierza na dzień przekazania budynku-posesji podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą.

Krok 2 - weryfikacja wniosku

Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia lub na wniosek odbiorcy okres wypowiedzenia może zostać skrócony, jeżeli w czasie jego trwania nowy odbiorca usług wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z PWiK (przeprowadzenia zmiany odbiorcy usług).

Krok 3 – Rozwiązanie umowy

Jeżeli po upływie wypowiedzenia nowy odbiorca nie wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy z PWiK, zachodzą przesłanki do odcięcia wody i zablokowania przyłącza kanalizacyjnego.

Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciążają nowego odbiorcę usług.

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.